ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Główna strona / Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu wypełnienia warunków umowy kupna jest sprzedający.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora.

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna do przetwarzania.

Kupujący oznajmia, że jest świadomy tego, że w celu zawarcia umowy sprzedaży, następującego wypełniania obowiązków związanych z warunkami umowy (przetwarzanie zamówienia, zabezpieczenie odbioru i dostarczenia towarów) ewentualne rozwiązanie uprawnień wynikających z wadliwego działania(skarg), administratora są przetwarzane i utrzymywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych ( zwany dalej RODO), jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu i forma płatności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, jest realizacja zamówienia, którego umowną stroną jest kupujący.

Kategoria odbiorcy/ odbiorców danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych kupującego innym podmiotom oprócz podmiotów przetwarzającyh dane osobowe, takim jak:

            a) związanej umową z administratorem firmie dostawczej, którą kupujący wybierze podczas       składania zamówienia za pomocą formularza do zamówień na dostawę towarów, lista           dostawców jest dostępna tutaj , przy czym dane osobowe będą dostarczone w następującym    zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

            b). osobie kierującej portalem Allegro.pl, przetwarzającej w celu generowania i wysyłania       kwestionariuszy dotyczących opini i satysfakcji klienta, w ramach             programu ,,Zweryfikowane przez klientów‘‘, w którym sklep internetowy uczestniczy.    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, zgodnie z art. 6    ust. 1 pkt. f) RODO, jest uzasadnione zainteresowanie powiernika, który ma za zadanie       zebrać informacje na temat satysfakcji kupującego z wykonanego zakupu. Kwestionariusze      są wysyłane do wszystkich kupujących, którzy nie wyrazili sprzeciwu na temat wysyłania   informacji handlowych w rozumieniu §7 ust.3 , ustawy o niektórych usługach firmy informacyjnej (nr 480/2004 Coll.)i jest wykonywane po każdym zakupie w sklepie       internetowym. Operator portalu Allegro.plma prawo do korzystania z adresu e-mail            podanego, wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania kwestionariusza odnośnie          satysfakcji zgodnie z Regulaminem portalu Allegro.pl.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu niezbędny do spełnienia warunków umowy (przetwarzanie zamówienia, dostawa i odbiór towarów) oraz przez okres prawnej gwarancji (24 miesiące od momentu odebrania zamówienia przez kupującego) lub w czasie trwania gwarancji na podstawie umowy.

Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż administrator zgodnie z § 31 ustawy o wykazach (Nr 593/1991 Coll.)ma obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez okres 5 lat, począwszy od końca okresu rachunkowego, które go dotyczą (tj. w przypadku zakupu towarów w 2018 r. faktura musi być przechowywana do końca 2023 r.). Administrator ma również obowiązek, wynikający z  § 47 ustawy o administracji podatkowej (nr 337/1992 Coll.) przechowywać faktury przez okres 3 lat od końca okresu podatkowego, w którym została wystawiona faktura związana z podatkiem, (tzn. jeśli kupisz towar w 2018 r., faktura do celów postępowania podatkowego musi zostać zachowana do końca 2021 r.).  Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

DLA  PŁATNIKÓW VAT

Kupujący oświadcza również, iż jest świadomy, że powiernik zgodnie z § 35 ustawy o podatku od wartości dodanej (nr.235/2004 Coll.) ma obowiązek przechowywać dokumenty podatkowe przez 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce przeprowadzona transakcja (tj. kupujesz towary w 2018 roku, fakturę należy przechowywać do końca 2028 roku). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Prawa kupującego w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący oświadcza także, iż jest świadomy, że zgodnie z art. 15-21 RODO ma prawo:

a). na dostęp do danych osobowych polegający na prawie do uzyskania od administratora      potwierdzenia, że dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu  do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO ;

b). na korektę niedokładnych danych osobowych związanych z jego osobą, ponadto biorąc pod uwagę cele przetwarzania, kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia na podstawie art. 16 RODO.

c). na wykasowanie (,,prawo do zostania zapomnianym‘‘), polegające na tym, że administrator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe dotyczące kupującego, gdy tylko nie będą już potrzebne do wykonania zamówienia, chyba że istnieje inny uzasadniony powód ich dalszego przetwarzania;

d). na ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e). na przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO;

f).  sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO ;

Administrator, na żądanie, udziela nabywcy informacji o podjętych środkach, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, kupujący ma prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych, które jest organem nadzorczym w tej dziedzinie i złożyć skargę do niego.

• Kontakt
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: info@digiexpert.pl

Dlaczego u nas
Bezpieczne zakupy

Jesteśmy zweryfikowanym klientem portalu i posiadamy dTest i APEK certyfikat.

Punkty odbioru

Swój towar możesz odebrać także w punktach odbioru.

Towar we własnym magazynie

98% wszelkiego asortymentu jest w magazynie i jest on przygotowany do natychmiastowej wysyłki.

Darmowa dostawa

DARMOWA dostawa na terenie całej Polski na wybrane produkty.