logo
0

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
       
Administratorem danych osobowych przekazanych w celu wypełnienia warunków umowy kupna jest sprzedający.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora.
Firma: ČESKÝ VELKOBCHOD s.r.o.
Imię i nazwisko:  Vítězslav Dužík          
Siedziba/miejsce zamieszkania: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Republika Czeska
ID: 24823694
NIP: CZ24823694
Telefon: +420 602 957 602
E-mail: duzik@ceskyvelkoobchod.cz
Adres kontaktowy: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Republika Czeska         
       
Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna do przetwarzania.
Kupujący oznajmia, że jest świadomy tego, że w celu zawarcia umowy sprzedaży i wypełniania obowiązków związanych z warunkami umowy (przetwarzanie zamówienia, zabezpieczenie odbioru i dostarczenia towarów), ewentualnie rozwiązania uprawnień wynikających z wadliwego działania administratora, są przetwarzane i utrzymywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych ( zwany dalej RODO), jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, numer telefonu i forma płatności.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, jest realizacja zamówienia, którego stroną umowną jest kupujący.
Kategoria odbiorcy/ odbiorców danych osobowych
Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych kupującego innym podmiotom oprócz podmiotów przetwarzających dane osobowe, takim jak:
a) związanej umową z administratorem firmie dostawczej, którą kupujący wybierze podczas składania zamówienia za pomocą formularza do zamówień na dostawę towarów. Lista dostawców jest dostępna tutaj (kde?), przy czym dane osobowe będą dostarczone w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, numer telefonu;
b) osobie kierującej portalem Allegro.pl, przetwarzającej w celu generowania i wysyłania kwestionariuszy dotyczących opini i satysfakcji klienta, w ramach programu ,,Zweryfikowane przez klientów‘‘, w którym sklep internetowy uczestniczy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, jest uzasadnione zainteresowanie (?) Administratora, który ma za zadanie zebrać informacje na temat satysfakcji kupującego z wykonanego zakupu. Kwestionariusze są wysyłane do wszystkich kupujących, którzy nie wyrazili sprzeciwu na temat wysyłania informacji handlowych w rozumieniu §7 ust.3 , ustawy o niektórych usługach firmy informacyjnej (nr 480/2004 Coll. (Dziennik ustaw?)i jest wykonywane po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Allegro.pl ma prawo do korzystania z adresu e-mailowego podanego, wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania kwestionariusza odnośnie satysfakcji zgodnie z Regulaminem portalu Allegro.pl.
Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu niezbędny do spełnienia warunków umowy (przetwarzanie zamówienia, dostawa i odbiór towarów) oraz przez okres prawnej gwarancji (24 miesiące od momentu odebrania zamówienia przez kupującego) lub w czasie trwania gwarancji na podstawie umowy.
Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż Administrator zgodnie z § 31 ustawy o wykazach (Nr 593/1991 Coll.)ma obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez okres 5 lat, począwszy od końca okresu rachunkowego, które go dotyczą (tj. w przypadku zakupu towarów w 2018 r. faktura musi być przechowywana do końca 2023 r.) Administrator ma również obowiązek, wynikający z § 47 ustawy o administracji podatkowej (nr 337/1992 Coll.) przechowywać faktury przez okres 3 lat od końca okresu podatkowego, w którym została wystawiona faktura związana z podatkiem, (tzn. jeśli zakupisz towar w 2018 r., faktura do celów postępowania podatkowego musi zostać zachowana do końca 2021 r.) Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mailowy.
DLA PŁATNIKÓW VAT
Kupujący oświadcza również, że jest świadomy, że Administrator zgodnie z § 35 ustawy o podatku od wartości dodanej (nr.235/2004 Coll.) ma obowiązek przechowywać dokumenty podatkowe przez 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce przeprowadzona transakcja (tj. kupujesz towary w 2018 roku, fakturę należy przechowywać do końca 2028 roku) Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy.
Prawa kupującego w odniesieniu do danych osobowych
Kupujący oświadcza także, iż jest świadomy, że zgodnie z art. 15-21 RODO ma prawo:
a) na dostęp do danych osobowych polegający na prawie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO ;
b) na korektę niedokładnych danych osobowych związanych z jego osobą, ponadto biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia na podstawie art. 16 RODO.
c) na wykasowanie (,,prawo do zostania zapomnianym‘‘), polegające na tym, że Administrator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe dotyczące Kupującego, gdy tylko nie będą już potrzebne do wykonania zamówienia, chyba że istnieje inny uzasadniony powód ich dalszego przetwarzania;
d) na ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) na przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO;
f) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO ;
Administrator, na żądanie, udziela nabywcy (?) Kupującemu informacji o podjętych środkach, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, Kupujący ma prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych, które jest organem nadzorczym w tej dziedzinie i złożyć do niego skargę.
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności i praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adresem: info@digiexpert.pl
logo
Potrzebujesz pomocy?Można się z nami kontaktować w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 16:00.
verified by visa
mastercard securecode