logo
0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
       
Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe
§ 9 Ochrona danych osobowych
       
§1 Postanowienia ogólne:
1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.digiexpert.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.
c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
1.2 Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.digiexpert.pl Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Český velkoobchod s.r.o., Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@digiexpert.pl.
1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail info@digiexpert.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
Český velkoobchod s.r.o.
Albatrosová 286
252 42, Jesenice u Prahy
Republika Czeska
1.5 Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
1.7 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
1.8 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe i wolne od wad, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest:
Český velkoobchod s.r.o. Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@digiexpert.pl.
1.9 W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.
2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy info@digiexpert.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
§3 Zawarcie umowy sprzedaży
3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";
c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
d) złożenie zamówienia telefonicznego
e) złożenie zamówienia za pomocą fax-u
3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”, brak konieczności uzupełniania danych przy każdorazowym zakupie)
3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.digiexpert.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu www.digiexpert.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie, w tym celu należy kliknąć w ikonę koszyka i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami pojawiającymi się na kolejnych podstronach sklepu www.digiexpert.pl
I. Zawartość koszyka: gdzie możemy sprawdzić aktualną zawartość koszyka, wartość wybranych produktów, oraz cenę za poszczególne produkty. II. Dostawa i płatność: gdzie określamy sposób dostawy i formę płatności.
III. Adres doręczenia: w której należy podać dostawy.
IV. Podsumowanie: podstrona, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje do realizacji przedmiotowego zamówienia.
V. Dodano: podanie indywidualnego numeru zamówienia.
Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka" i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
3.5. Aby móc złożyć zamówienie w sklepie internetowym www.digiexpert.pl, koniecznym jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
3.6. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@digiexpert.pl . Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
3.6.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
3.7. Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą.
3.7.1. Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj.: przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.
3.7.2. Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.
3.8. Aby złożyć zamówienie za pomocą faksu, należy wysłać fax (opłata standardowa – wg. cennika właściwego operatora).
3.8.1. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
3.8.2. W treści faksu, Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
3.9. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.10. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia zatytułowaną „Informacja o zamówieniu”
3.11. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”
3.11.1. Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaję go wiązać. 3.11.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.11 niniejszego regulaminu)
3.12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników)
3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.
3.14. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.10 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Český velkoobchod s.r.o
3.15. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.11 Regulaminu.
3.16. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
§4 Płatność, dostawa, odbiór, faktura VAT
4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej: - płatności za pobraniem;
b) bezgotówkowej
c) płatność przelewem na rachunek sklepu Bank

4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sprzedawcy prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2. Wysyłka towarów
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez Český velkoobchod s.r.o. w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.9 niniejszego regulaminu).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
4.2.5. Český velkoobchod s.r.o. powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: tj DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 02-274 Warszawie przy ulicy Mineralnej 15, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000028368
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuje, że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy,przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby
4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.4. Dowód zakupu - faktura VAT
4.4.1 Akceptując regulamin Klient zgadza się na przesłanie dowodu zakupu – faktury VAT na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. 4.4.2 Faktura VAT przesyłana jest na adres mailowy w postaci załącznika w formacie PDF. 4.4.3 Na życzenia Klienta faktura VAT może zostać przesłana w formie papierowej na podany przez Klienta adres.
§ 5 Dane osobowe
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Český velkoobchod s.r.o. Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@digiexpert.pl.
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
5.4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Český velkoobchod s.r.o. bądź też mailowo na adres info@digiexpert.pl
5.5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
§ 6 Reklamacje
6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Český velkoobchod s.r.o., Františka Diviše 944/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves , Republika Czeska Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@digiexpert.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@digiexpert.pl,bądź listownie na adres sklepu:

Český velkoobchod s.r.o., Františka Diviše 944/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves , Republika Czeska lub mailowo na adres: info@digiexpert.pl
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
6.2.3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
WARUNKI GWARANCJI KONSUMENCKIEJ GARMIN
Produkty nieprzeznaczone do lotnictwa objęte są gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Garmin® zastrzega sobie wyłączne prawo do naprawy lub wymiany dowolnego elementu, który ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania. Koszty robocizny, naprawy oraz wymiany części nie będą obciążać klienta, pod warunkiem, że klient poniesie wszelkie koszty wysyłki. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: (i) wad kosmetycznych, takich jak zadrapania, otarcia i wgniecenia; (ii) materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenie zostało spowodowane wadą materiałową lub produkcyjną; (iii) uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, wodą, powodzią, pożarem, innymi żywiołami lub czynnikami zewnętrznymi; (iv) szkód spowodowanych wykonaniem naprawy w serwisie nieautoryzowanym przez firmę Garmin; (v) uszkodzenia produktu zmodyfikowanego lub zmienionego bez pisemnej zgody firmy Garmin; lub (vi) uszkodzenia produktu wywołanego podłączeniem do zasilacza i/lub przewodu do transmisji danych niedostarczonego przez firmę Garmin oraz zasilacza i/lub przewodu bez certyfikatu UL (Underwriters Laboratories) i oznaczeń LPS (Limiter Pover Source). Ponadto firma Garmin zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń dotyczących produktów lub usług uzyskanych lub wykorzystanych z naruszeniem prawa dowolnego kraju. Produkty nawigacyjne firmy Garmin są przeznaczone do pomocy w podróży i nie powinny być używane w celach wymagających dokładnego pomiaru kierunku, odległości, pozycji lub lokalizacji. Firma Garmin nie gwarantuje dokładności ani kompletności danych mapy.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania i firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie działania urządzeń nawigacyjnych firmy Garmin wywołane użytkowaniem w pobliżu telefonów lub innych urządzeń korzystających z naziemnego łącza szerokopasmowego na podobnej częstotliwości do GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej), jak na przykład GPS (Global Positioning Service). Korzystanie z tych urządzeń może zakłócać odbiór sygnałów GNSS.
W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA GWARANCJI, FIRMA GARMIN W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM, NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA TEGO PRODUKTU LUB USZKODZENIEM SPOWODOWANYM WADĄ PRODUKTU.
§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
Český velkoobchod s.r.o., Františka Diviše 944/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves , Republika Czeska lub mailowo na adres: info@digiexpert.pl
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
Zwrot towaru do 14 dni możliwy jest wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy Kupna na osobę fizyczną. W przypadku sprzedaży osobie będącej przedsiębiorcą i zawierającej umowę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie jest związany z przedmiotem prowadzonej działalności.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6 Konsument ponosi wydatki związane z odesłaniem towaru, zwrot produktu odbywa się na koszt Konsumenta.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (pielęgnacja ciała: elektryczne szczoteczki do zębów, epilatory i depilatory, maszynki do golenia), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.
§ 8 Informacje dodatkowe
8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu www.digiexpert.pl, spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail
8.2. Informacja dla klienta sklepu www.digiexpert.pl , w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.digiexpert.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym w sekcji „Dział Klienta”, czy też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy info@digiexpert.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu +48 428 810 004
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Zamówienie przyjęte do realizacji”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@digiexpert.pl. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia.
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.
8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§ 9 Ochrona danych osobowych
9. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazanych w celu wypełnienia warunków umowy kupna jest sprzedający.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora.
Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna do przetwarzania. Kupujący oznajmia, że jest świadomy tego, że w celu zawarcia umowy sprzedaży, następującego wypełniania obowiązków związanych z warunkami umowy (przetwarzanie zamówienia, zabezpieczenie odbioru i dostarczenia towarów) ewentualne rozwiązanie uprawnień wynikających z wadliwego działania(skarg), administratora są przetwarzane i utrzymywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych ( zwany dalej RODO), jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu i forma płatności.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, jest realizacja zamówienia, którego umowną stroną jest kupujący.
Kategoria odbiorcy/ odbiorców danych osobowych
Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych kupującego innym podmiotom oprócz podmiotów przetwarzającyh dane osobowe, takim jak:
a) związanej umową z administratorem firmie dostawczej, którą kupujący wybierze podczas składania zamówienia za pomocą formularza do zamówień na dostawę towarów, lista dostawców jest dostępna tutaj , przy czym dane osobowe będą dostarczone w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
b). osobie kierującej portalem Allegro.pl, przetwarzającej w celu generowania i wysyłania kwestionariuszy dotyczących opini i satysfakcji klienta, w ramach programu ,,Zweryfikowane przez klientów‘‘, w którym sklep internetowy uczestniczy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, jest uzasadnione zainteresowanie powiernika, który ma za zadanie zebrać informacje na temat satysfakcji kupującego z wykonanego zakupu. Kwestionariusze są wysyłane do wszystkich kupujących, którzy nie wyrazili sprzeciwu na temat wysyłania informacji handlowych w rozumieniu §7 ust.3 , ustawy o niektórych usługach firmy informacyjnej (nr 480/2004 Coll.)i jest wykonywane po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Allegro.plma prawo do korzystania z adresu e-mail podanego, wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania kwestionariusza odnośnie satysfakcji zgodnie z Regulaminem portalu Allegro.pl.
Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres czasu niezbędny do spełnienia warunków umowy (przetwarzanie zamówienia, dostawa i odbiór towarów) oraz przez okres prawnej gwarancji (24 miesiące od momentu odebrania zamówienia przez kupującego) lub w czasie trwania gwarancji na podstawie umowy.
Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż administrator zgodnie z § 31 ustawy o wykazach (Nr 593/1991 Coll.)ma obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez okres 5 lat, począwszy od końca okresu rachunkowego, które go dotyczą (tj. w przypadku zakupu towarów w 2018 r. faktura musi być przechowywana do końca 2023 r.). Administrator ma również obowiązek, wynikający z § 47 ustawy o administracji podatkowej (nr 337/1992 Coll.) przechowywać faktury przez okres 3 lat od końca okresu podatkowego, w którym została wystawiona faktura związana z podatkiem, (tzn. jeśli kupisz towar w 2018 r., faktura do celów postępowania podatkowego musi zostać zachowana do końca 2021 r.). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
DLA PŁATNIKÓW VAT
Kupujący oświadcza również, iż jest świadomy, że powiernik zgodnie z § 35 ustawy o podatku od wartości dodanej (nr.235/2004 Coll.) ma obowiązek przechowywać dokumenty podatkowe przez 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce przeprowadzona transakcja (tj. kupujesz towary w 2018 roku, fakturę należy przechowywać do końca 2028 roku). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawa kupującego w odniesieniu do danych osobowych
Kupujący oświadcza także, iż jest świadomy, że zgodnie z art. 15-21 RODO ma prawo:
a). na dostęp do danych osobowych polegający na prawie do uzyskania od administratora potwierdzenia, że dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO ;
b). na korektę niedokładnych danych osobowych związanych z jego osobą, ponadto biorąc pod uwagę cele przetwarzania, kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia na podstawie art. 16 RODO.
c). na wykasowanie (,,prawo do zostania zapomnianym‘‘), polegające na tym, że administrator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe dotyczące kupującego, gdy tylko nie będą już potrzebne do wykonania zamówienia, chyba że istnieje inny uzasadniony powód ich dalszego przetwarzania;
d). na ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e). na przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO;
f). sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO ;
Administrator, na żądanie, udziela nabywcy informacji o podjętych środkach, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, kupujący ma prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych, które jest organem nadzorczym w tej dziedzinie i złożyć skargę do niego.
logo
Potrzebujesz pomocy?Można się z nami kontaktować w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 16:00.
verified by visa
mastercard securecode