logo
0

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
1-10kg | Packeta
ID 93981789
(W przypadku jeśli przesyłka zostanie wysłana bez kodu ID, przesyłka nie zostanie przyjęta i automatycznie zostanie zwrócona do nadawcy. )
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała
10-... kg | Český velkoobchod s.r.o.
Františka Diviše 944/1
104 00 Praha 10 – Uhříněves
Republika Czeska
info@digiexpert.pl
2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
Zwrot towaru do 14 dni możliwy jest wyłącznie w przypadku zawarcia umowy kupna przez osobę fizyczną. W przypadku sprzedaży osobie będącej przedsiębiorcą i zawierającej umowę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie jest związany z przedmiotem prowadzonej działalności.
3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła konsumentowi wiadomością e-mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
4. W razie odstąpienia od umowy - umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
8.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
8.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy;
8.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.4 w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
8.5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (pielęgnacja ciała: elektryczne szczoteczki do zębów, epilatory i depilatory, maszynki do golenia), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8.7. w któychj przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8.8. w któychj Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
8.9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
8.11. umowy (?)zawartej w drodze aukcji publicznej;
8.12. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
8.13. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
9. Najpóźniej w chwili dostarczenia towaru Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.
logo
Potrzebujesz pomocy?Można się z nami kontaktować w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 - 16:00.
verified by visa
mastercard securecode